Początek roku szkolnego 04.09.2023 r. (poniedziałek)
Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych 18.12.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 – 01.01.2024 r.
Ferie zimowe
29.01-11.02.2024 r.
Wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze 22.01.2024 r. do godz.15.00
Konferencja klasyfikacyjna 24.01.2024 r.
Koniec I półrocza 26.01.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03-02.04.2024 r.
Poinformowanie o przewidywanych  ocenach niedostatecznych i nagannych/nieodpowiednich z zachowania 13.05.2024 r.
Oceny przewidywane ze wszystkich przedmiotów i zachowania do 15.00 03.06.2024 r.
Oceny klasyfikacyjne do godz.15.00 12.06.2024 r. do godz.15.00
Konferencja klasyfikacyjna 17.06.2024 r.
Zakończenie roku szkolnego 21.06.2024 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02.01.2024,

02.05.2024,

13.05.2024,

31.05.2024,

17.06.2024

Egzamin ósmoklasisty
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
język polski – 14.05.2024r.
matematyka – 15.05.2024r.
język obcy nowożytny – 16.05.2024r.